Tenkara Way Journal

The Tenkara Way Journal 

A simple journal chronicling experiences warm water fishing the Tenkara way.